Uygulamalı Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Uygulamalı Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi    

Eğitim Süresi: 2 gün - 14 saat

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı, Türkiye’de kurumların kurumsal risk yönetimi konusundaki yetkinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Program ile katılımcılarda kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlanması hedeflenmektedir. Program katılımcılarının, Uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak alacakları eğitim sonrasında; görev yaptıkları şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, kurumsal yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme ve risk yönetimi çalışmaları yapabilmelerine yönelik “uygulamalı”, gerçek hayattan KRY örnekleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim almaları hedeflenmiştir.

Program uygulamalı çalışmalar, metodoloji önerileri ve yol haritaları içerdiğinden kendi kurumlarında kurumsal risk yönetimi projelerinde/çalışmalarında görev alacak olan veya kurumlarında kurumsal risk yönetimi uygulamalarını tasarlamak ve koordine etmek ile görevli tüm profesyoneller için benzersiz bir eğitim kaynağı olarak tasarlanmıştır. Program bu yönü ve kapsamı ile alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.

 

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, iç denetim birimi yöneticileri, iç denetçiler, strateji geliştirme ve mali hizmetler birimi yönetici ve personeli, iç kontrol birimi yönetici ve personeli ile kurumsal risk yönetimi konusunda mesleki bilgi ve yetkinliğini artırmak isteyen her seviyedeki tüm profesyoneller için uygundur.

Eğitim sonunda katılımcıların, COSO Kurumsal Risk Yönetimi konusunda uygulama becerisine sahip olmaları, mensubu oldukları kurumların faaliyetlerini, Kurumsal Risk Yönetimi bakış açısı ile değerlendirebilme yetkinliği kazanabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Bu eğitim programı ile katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE) Kazanmaktadırlar.

 

Eğitim Programı Kapsamı:

 • Kurumsal risk yönetimine (KRY) genel bakış ve KRY perspektifinin anlaşılması,
 • COSO KRY Modeli
 • Kurumunuz için uygun KRY modeli ve metodolojisinin seçimi
 • KRY, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi
 • KRY ve diğer yönetim sistemlerinin ilişkisi
 • Etkili bir KRY için kurumsal yapının (iç ortam) önemi
 • Risk yönetiminin temelleri
  • Risk kavramı
  • Risk türleri
  • Doğal risk- artık risk kavramları
  • Risk değerlendirmesi
   • Risklerin tespiti, sınıflandırılması,
   • Risklerin analizi ve önceliklendirilmesi
  • Risk iştahı ve risk toleransı kavramları
  • Yaygın risk yönetimi stratejileri
   • Kabul, kaçınma, transfer, kontrol, yayma, paylaşma
  • Risklere karşı maliyet etkin strateji: kontrol stratejisi çerçevesinde kontrol faaliyetleri
  • Kontrol kavramı, kontrol türleri, kontrol tasarımı ve kontrolün işleyişi
  • Risk kontrol matrisleri
  • Risk eylem planları ve kontrollerin iyileştirilmesi
  • Risk yönetimi raporlaması
   • Risk haritaları
  • Stratejik risk yönetimi ve KRY içindeki rolü (Stratejik planlar ile kurumsal risk yönetimini entegre etme)
  • KRY metodolojisinin uygulanması
   • Stratejik plan çerçevesinde, stratejik amaç ve hedeflerin tanımlanması
   • Stratejik risk değerlendirme çalıştayları ile stratejik risklerin belirlenmesi ve eylem planları geliştirilmesi
   • Kurum süreçlerinin belirlenmesi ve analizi
    • Süreç analizi
    • Süreç hedefleri, KPI’ lar
    • İş akışları ve iş prosedürleri analizi
    • RACI analizi
   • Şirket süreçlerindeki risklerin belirlenmesi, kontrol faaliyetleri ve diğer KRY stratejilerinin tanımlanması,
   • Süreç bazlı risk eylem planlarının oluşturulması
  • KRY çalışmalarında yazılım çözümlerinden faydalanılması
  • KRY çalışmalarında kullanılacak temel araç ve çalışma kağıtlarının anlatılması
 • Örnek bir vaka çalışması üzerinden sınıf içi risk değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilmesi,

 

Kapsama ek olarak, tüm katılımcılara aşağıdaki ek imkan ve faydalar sağlanacaktır:

  • KRY sistemini şirket içinde tasarlamak ve kurmak için şirket özel metodoloji, proje planı ve takvimi
  • KRY Uygulama Rehberi (Uygulama el kitabı)
  • KRY çalışmasında kullanılacak araç ve çalışma kağıdı şablonları (anket, risk veritabanı, eylem planları, vb.)
  • Örnek risk değerlendirme modeli ve risk ölçekleri

Enstitümüzce Sağlanan İndirim Koşulları:

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan başvuru sahipleri Enstitümüzce düzenlenen bu eğitme %10 indirim avantajından faydalanarak katılabilirler.

*             Enstitümüzün Sertifikasyon Hazırlık Programlarından birine kayıt yaptırmış olan başvuru sahipleri

*             Kurumsal Düzeyde hizmet sağladığımız kurum ve kuruluşların yönetici personeli

*             CPE kapsamında eğitim programlarına katılım sağlayacak meslek profesyonelleri  

 

Gruplara sağladığımız indirimler:

3- 5 kişilik gruplar için %10

5-20 kişilik gruplar için %15

20 kişi ve üzeri gruplar için sağladığımız fiyat ve diğer avantajlarımız için Enstitümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Sınıf içi eğitimlerimizin hepsi kurum, kuruluş ve şirketler özelinde de düzenlenmekte olup, eğitim programı şirketinizin ihtiyacına özel olarak (süre, içerik vb.) yeniden tasarlanabilmektedir. Kurumunuza özel olarak sunacağımız hizmetleri ve Enstitümüzün size sağlayacağı avantajlı teklifler hakkında bilgi almak için Enstitümüzle iletişime geçebilirsiniz.