ICI Turkey

Q-GRC NEDİR?

Yönetişim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerini manuel olarak (excel tablolarda) uygulamaya ve yönetmeye çalışmak, bu konuların minimum seviyede önemsendiği durumlarda yeterli olabilir. Ancak kuruluşunuz, büyüklüğü ne olursa olsun, kurumsal yönetime yönelik yapılandırılmış ve sürekli bir yaklaşımın öneminin farkındaysa, bu faaliyetleri otomatikleştirme ihtiyacı duyacaktır. 

Yönetişim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin etkili yönetimi, çok fazla bilgi, dokümantasyon, güncelleme ve güçlü ilişkisel bağlantılar gerektirir. Bimser tarafından sunulan Q-GRC Otomasyonu, Yönetişim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminizi tam entegrasyon ve tam otomatizasyon ile yönetmenize imkan sağlar. 


Q-GRC’ nin eşsiz now-how desteği;

Q-GRC, aynı zamanda Bimser’ in ICI (Internal Control Institute) ile yürüttüğü stratejik çözüm ortaklığının bir sonucu olarak, ICI (Internal Control Institute) tarafından sağlanan, yönetişim, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim metodolojisi ile birlikte sunulur. Metodoloji, ICI İç Kontrol Modeli, COSO İç Kontrol Çerçevesi ve COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ile ISO 31000 Standartları ile uyumludur. Böylece, Kurumunuzun Yönetişim, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim olgunluk seviyesini uluslararası standartlarda ve en üst seviyede inşa etmek için; entegrasyon, teknik ve yöntem konusunda nasıl ilerleyeceğiniz hakkında ek bir uzmanlık ve çabaya ihtiyaç duymadan tam bir bilgiye sahip olursunuz. Q- GRC, Kurumunuza yönetişim, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sisteminin uygulanması ve entegrasyonu konusunda metodoloji, eğitim, prosedür ve rehberlerden oluşan bir model önerisi sağlayarak eşsiz bir know-how desteği sunar.  


Q-GRC Otomasyonu ile Entegre Sistem Yönetimi

Q-GRC’ nin İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Otomasyon Kabiliyetleri

COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçeveleri ile Uyumlu İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminizi İnşa Edin

1. Kontrol Ortamı / Yönetişim

Politika ve Prosedürlerinizi Yönetin

 • Kontrol ortamını ve yönetişimi destekleyen tüm politika ve prosedürlerinizi (ve bağlı tüm dokümanlarınızı; form ve raporlar, kontrol faaliyeti prosedürleri vb) kurumsal formatta hazırlayın, saklayın ve dağıtın.

İş Süreçlerinizi Analiz Edin ve Dinamik Hale Getirin

 • İş süreçlerinizin analiz edin, iş akış diyagramlarını oluşturun ve standart hale getirin.
 • İş süreçlerinizle, politika ve prosedürleri, sorumlu personeli, kullanılan kaynakları, girdi ve çıktıları eşleştirerek iş akış diyagramlarınızı dinamik ve işlevsel hale getirin.
 • Süreçlerinizi otomatik gözden geçirme ve revizyon hatırlatmaları ile güncel güncel tutarak işlerinizi verimli ve etkin süreçlere yönetin.
 • Süreçler arası bağlantıları tanımlayarak, ekip çalışması kültürünü geliştirin ve koordinasyon sorunlarını en aza indirin. 

2. Risk Değerlendirme/ Kontrol Faaliyetleri ve Risk İyileştirme

Risklerinizi Tanımlayın ve Kategorize Edin

 • Kurumsal Riskler ile İç Kontrol Risklerini tanımlayın ve süreç bazlı olarak analiz edin. 
 • Strateji ve operasyon seviyesindeki riskleri ilişkilendirerek, uçtan uca entegrasyon sağlayın.
 • Detaylı risk taksonomisi ile risk havuzunuzu veri temelli olarak yapılandırarak, analizlerinizi güçlendirin ve yapay zekaya geçiş için temel hazırlayın. 
 • Yapılandırılmış risk yönetimi özellikleri ile kullanıcılar tarafından yapılacak hataları en aza indirerek veri kalitesini güçlü tutun.

Kontrol Faaliyetlerinizi Tanımlayın, Kategorize Edin ve Değerlendirin

 • Yapılandırılmış kontrol taksonomisi ile kontrol faaliyetleri havuzunuzu veri temelli olarak oluşturun. 
 • Kontrol faaliyetlerini risklerle ilişkilendirin ve risk üzerindeki gücünü değerlendirin.
 • Otomatik, manuel, anahtar ve ikincil kontrollerinizi raporlayarak, iyileştirme alanlarını belirleyin.
 • Kontrolleri uygulamaktan, izlemekten ve denetlemekten sorumlu personeli tanımlayın ve gözetim sorumluluğunu güçlendirin.
 • Kontrol prosedürlerinizi tanımlayarak, iletişimini sağlayın ve iyileştirme alanlarını tespit edin.
 • Kontrol faaliyetlerinizi COSO İç Kontrol Çerçevesi, COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, ISO Standartları ve uyguladığınız diğer Yönetim Sistemi Standartları ile eşleştirerek uyumu güçlendirin.

Doğal Risk, Kalıntı Risk ve Hedeflenen Risk Seviyelerini Analiz Edin

 • Risk iştahınıza uygun olarak tanımlanan parametrelerle, Doğal, Kalıntı ve Hedef Risk Seviyelerinizi otomatik olarak hesaplayın ve takip edin.

Risk İyileştirme Eylemlerini Tanımlayın

 • Risk iyileştirme eylemlerini tanımlayın ve sorumlulukları belirleyin.
 • Bilgilendirme ve hatırlatıcılarla, risk iyileştirme eylemlerini otomatik takip edin.


3. Bilgi ve İletişim

Q-GRC’ nin gelişmiş bilgi ve iletişim kabiliyetleri ile, iç kontrol ve risk yönetimi sorumluluklarını ihtiyaçlarınızı uygun şekilde yaygınlaştırın. Yönetişim dokümanları, süreçler ve riskler için yetki ve sorumluluk matrislerinizi tanımlayın, otomatik bilgilendiriciler ve hatırlatıcılar oluşturun, İç Kontrol ve Risk Yönetimi aktörlerinizin en güncel bilgiye anında ulaşmasını sağlayın ve onları risklerin yönetilmesi konusunda hesap verebilir hale getirin.


4. İzleme ve Raporlama

 • Detaylı risk kartları ile tanımlı riskleri raporlayın.
 • Risk seviyelerindeki iyileşmeleri versiyon bazında takip edin, karşılaştırın ve raporlayın.
 • Gelişmiş filtreleme özellikleriyle, Risk Kontrol Matrisleri ve Risk Haritaları hazırlayarak, raporlayın.
 • Grafiklerle, raporlarınızı görselleştirin.
 • Hazır raporlama şablonları ile iş süreçlerinizle ilgili detaylı raporlar oluşturun.
 • Süreç iyileştirmelerini versiyon bazında takip edin, karşılaştırın ve raporlayın.
 • Risk iyileştirme eylemlerinin gerçekleşme durumlarını dashboard üzerinden güncel olarak izleyin.


5. Risk Gerçekleşmelerinin Takibi

 • Faaliyetlerinizin sırasında gerçekleşen riskler bildirin.
 • Gerçekleşen risk bilgisini risk envanteriniz ile karşılaştırın. 
 • Risk gerçekleşmelerini takip ederek, risk envanterinizin güvenilirliğini artırın. 
 • Risk gerçekleşmelerine ilişkin, raporlar hazırlayın.


Q-GRC’ nin İç Denetim Otomasyon Kabiliyetleri

İç Denetim Sisteminizi Uluslararası Standartlarla Uyumlu, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminize Entegre Şekilde İnşa Edin

1. Denetim Planı ve Programlarını Hazırlayın

 • İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemlerinin sağladığı bilgilerle, süreç bazlı ve risk odaklı çok yıllı denetim planları hazırlayın.

2. Planlı ve Plansız Denetimlerinizi Programlayın

 • Denetim Planınıza uygun planlı denetimler ile plansız denetimlerinizi programlayın.
 • Denetçileri görevlendirin ve sonuçlarını izleyin.

3. Denetimlerinizi Gerçekleştirin

 • Denetlenenlere bilgilendirmeler yapın.
 • Açılış ve kapanış toplantılarınızı planlayın.
 • İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi verileri üzerinden süreç bazlı risk ve kontrol verileri alın.
 • Kontrol testlerinizi oluşturun.
 • Bulgularınızı ve iyileştirme önerilerinizi tanımlayın.
 • Denetlenenlere bulgularınız ve risk iyileştirme öneriniz için aksiyonlar oluşturun.
 • Denetlenenlerin bulgularınız kapsamında, iç kontrol sistemlerinde yapacakları iyileştirmeleri takip edin.

4. Denetim Raporlarınızı Oluşturun

 • Metin, tablo ve grafikler içeren denetim raporlarınızı otomatik olarak oluşturun.


Q-GRC’ nin Metodoloji ve Know-How Kabiliyetleri

Uluslararası Standartlarla Uyumlu Güçlü Metodoloji

Q-GRC, ICI (Internal Control Institute) tarafından sağlanan, yönetişim, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim metodolojisi ile birlikte sunulur. Metodoloji, ICI İç Kontrol Modeli, COSO İç Kontrol Çerçevesi ve COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ile ISO 31000 Standartları ile uyumludur. Böylece, Kurumunuzun Yönetişim, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim olgunluk seviyesini uluslararası standartlarda ve en üst seviyede inşa etmek için; entegrasyon, teknik ve yöntem konusunda nasıl ilerleyeceğiniz hakkında ek bir uzmanlık ve çabaya ihtiyaç duymadan tam bir bilgiye sahip olursunuz. 


Metodoloji özetle şu ana başlıkları içerir:

Veri temelli risk tanımlama

o Risk senaryoları oluşturma

o Tehditleri tanımlı tehdit taksonomileri ile tanımlama

o Kayıpları tanımlı kayıp taksonomileri ile tanımlama

o Risk senaryoları, tehditler ve kayıpları ayrı ayrı süreçler ile ilişkilendirerek ve süreçlerin riskin yönetilmesindeki ilişkilerini analiz etme

Kantitatif ve kalitatif Risk Analizi 

o Tanımlı kantitatif ve kalitatif soru, ölçek ve parametreler ile güvenilir ve karşılaştırılabilir analizler yapma

o Kalıntı risk ve hedeflenen risk seviyelerini, kantitatif yöntemlerle otomatik olarak hesaplama

Kontrol faaliyetlerini veri temelli tanımlama

o Tanımlı kontrol taksonomileri ve kontrol faaliyeti tanımlama standartları

o Kontrol faaliyeti prosedürlerini tanımlayarak, yönetişimi güçlendirme

Risk analizi sonuçları ile risk iştahını karşılaştırma ve yorumlama

o Kontrol faaliyetlerinin yeterliliğini değerlendirme, kalıntı risk seviyesini risk iştahı ile karşılaştırarak, risk iştahına uygun risk iyileştirme stratejisini otomatik olarak önerme

Risk iyileştirme aksiyonları oluşturma ve hedeflenen risk seviyesini takip etme

o Risk iyileştirme aksiyonları oluşturarak, hedeflenen risk iştahını tanımlama ve izleme

Süreç, risk, kontrol ve aksiyon entegrasyonu

o Süreçler; süreç sorumluları; süreç dokümanları; süreç bağlantıları; kontrol prosedürleri; süreçler arası risk, kontrol ve risk iyileştirme aksiyonu ilişkileri vb tanımlama

Kurumsal riskler ile iç kontrol risklerinin entegrasyonu
Uluslararası standartlarda iç denetim faaliyeti yöntem ve teknikleri
İç kontrol, kurumsal risk yönetimi, iç denetim entegrasyonu
Gerçekleşen risklerin takibi ile iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetimin entegrasyonu
Raporlama Formatları


Bilgi almak için lütfen iletişime geçin 'ilknur.tunc@iciturkey.org'

© ICITurkey. Tüm hakları saklıdır. Designed by Database Bilişim