Şirketler İçin Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

Değişim ve belirsizliğin çok yoğun yaşandığı bu dönemde, şirketler için doğru stratejik kararların alınması ve doğru bir planlama çerçevesinde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Control Solutions International, şirketlerin bu zorlu dönemde iş fırsatlarını doğru bir şekilde değerlendirmelerine, inovasyon yapmalarına, büyümelerine ve risklerini etkin şekilde yöneterek, hissedarlarına ve müşterilerine değer katmalarına yardımcı olmaktadır.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz tüm şirket ve kurumların stratejik yönetim sistemleri ve stratejik planlama süreçlerini, ülke, sektör ve kurum özel oluşturuyor, stratejik yönetim anlayışının kurum organizasyon yapısı ve kültürü içinde sağlıklı bir şekilde entegre edilmesine rehberlik ediyoruz.

Edindiğimiz tecrübeler sonucu, perakende sektörü özelinde strateji geliştirmenin önemi ve zorluklarını biliyor, stratejik yönetim anlayışımızı en iyi uygulamalar ve kurumsal kapasitenin doğru analizi çerçevesinde sizlere aktarıyor ve sizler için fayda sağlayan, kağıt üzerinde kalmayacak, kurumsal bir pusula olarak işlev gösterecek bir sistem ve buna bağlı strateji, taktik ve faaliyetleri tasarlıyoruz.

Kurumsal stratejilerinizi belirlerken, Kurum İçi Analiz, SWOT, PEST, Porter, BCG, Benchmarking, vb. pek çok yöntemden faydalanıyor, kurumsal vizyon, misyon ve hedefleriniz, kapasiteniz ve kültürünüz ile en uyumlu stratejileri tanımlamanıza ve bunları kurum genelinde uygulanabilir taktik ve operasyonel planlara dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. Bizler için stratejik yönetim sistem ve süreçlerinin oluşturulması ve stratejilerin belirlenmesi kadar, bunların takibi, performansın raporlanması ve düzeltici eylemlerin hayata geçirilmesi de önem taşımaktadır. Bu sebeple, konuya komple çözüm setleri ile yaklaşıyor, stratejik yönetim danışmanınız olarak, arzu ettiğiniz sonuçları alana kadar sizlere destek olmaya devam ediyoruz.

Bu bakış açısı ile sektör ve şirket özel araçlar ve uygulama örnekleri ile zenginleştirdiğimiz, Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi kapsamında sizler için sunmuş olduğumuz hizmet teklifimiz aşağıda yer almaktadır.

 

 

Eğitim Süresi              : 2 Gün

Katılımcı Sayısı          : Katılım sayısı için sınır belirlenmemiştir. Eğitimin verimliliği göz önünde bulundurularak, katılımcı satısı kurum tarafından belirlenecektir.

 

Eğitim Kapsamı          :

 

 • Yönetim ve Stratejik Yönetim İlişkisi
 • İşletmelerde Stratejik Yönetim
 • Stratejik Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
  • Planlama, Amaç, Plan
  • Strateji
  • Taktik ve Politika
 • Stratejik Yönetim Süreci
  • Strateji Geliştirme Organizasyonu
  • Stratejik Analiz
   • Bilgi Toplama ve Değerlendirme
    • Çevre Analizi
    • Sektör ve İş Çevresi Analizi / Rekabet Analizi
    • Değer Zinciri Analizi
    • Finansal Durum Ve Performansın Analizi
    • Kritik Başarı Faktörü Analizi
   • Stratejik Yönlendirme
    • Misyon Ve Vizyon
    • Amaç Ve Hedefler
   • Stratejik Risk Yönetimi
   • Strateji Oluşturma
    • Strateji Oluşturma ve Stratejik Seçim
   • Stratejik Uygulama
   • Stratejik Kontrol

 

* Eğitim süresince kullanılacak tüm dokümanlar sektör ve şirket özel hazırlanmakta; eğitimler, ilgili sektörde en az 10 yıl deneyimli eğitmen ve danışmanlarca yürütülmektedir.

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Gün – 14 Saat                                                                

Stratejik yönetim ve stratejik planlama yaklaşımlarının temelinde kuruma ve kurumun hizmet verdiği paydaşlarına değer katmak amacıyla stratejiler üretilmesi yatmaktadır. Ancak yaşanan gelişme ve değişmelere paralel olarak organizasyonların karşı karşıya kaldığı risklerin karmaşıklığının artması kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmalarını güçleştirmekte, planlama çabalarını başarısız ve anlamsız kılabilmektedir. Stratejik planlama geleceğe ilişkin beklentilerden oluşan hedef ve stratejileri içermektedir. Oysa gelecek, kurumu birçok belirsizlikle karşı karşıya getirmekte, belirsizlik ise risk ve fırsatları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle strateji üretme ve uygulama süreçleri riskleri ve fırsatları olabildiğince öngörebilmeyi ve başarılı bir şekilde yönetebilmeyi gerektirmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile birlikte kamu sektöründe uygulamada yer bulan stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramlarının doğru anlaşılması, söz konusu yönetim sistem ve araçlarının kamu idarelerinin hem kendi misyon ve vizyonlarına hem de ülke vizyonuna katkı sağlayacak şekilde uygulanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Program, kamu idarelerinin 5018 Sayılı Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat ile birlikteKalkınma Bakanlığınca Hazırlanan Stratejik Planlanma Klavuzları doğrultusunda yürütülen Stratejik Plan Hazırlama Süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, kamu idarelerinde Stratejik Planların hazırlanması, uygulanması, izlemesi ve raporlanması süreçlerinde yer alan yönetici ve personele yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitim sonunda katılımcıların, stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim süreci, stratejik yönetimi risk yönetimş ilişkisi, stratejik plan hazırlama ve uygulama süreci, stratejik planların izlenmesi ve raporlanması, stratejik risklerin analizi ve stratejik risk yönetimi planlarının hazırlanması konusunda gerekli donanıma sahip olması hedeflenmektedir.

Eğitim Programı Kapsamı:

BÖLÜM 1: Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kavramları  

 • Stratejik Yönetim Kavramı
 • Stratejik Yönetimin Kurumlar Açısından Önemi Ve Faydaları
 • Stratejik Yönetim Süreci
 • Stratejik Planlama Kavramı
 • Stratejik Planlamanın Kurumlar Açısından Önemi Faydaları
 • Stratejik Yönetim, Statejik Planlama, Performans Programı, İç Kontrol, Risk Yönetimi, Faaliyet Raporları ilişkisi

BÖLÜM 2: Stratejik Planlama Süreci

 • Durum Analizi
  • Kurumsal Tarihçenin Hazırlanması
  • Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
  • Mevzuat Analizi
  • Üst Politika Belgelerinin Analizi
  • Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
  • Paydaşların Tespit Edilmesi
  • Paydaşların Önceliklendirilmesi
  • Paydaşların Değerlendirilmesi
  • Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması
  • Kuruluş İçi Analiz
  • GZFT Analizi
  • PESTLE Analizi
  • Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Misyon, Vizyon, Temel Değerler
 • Amaç, Hedef ve Perfomans Göstergelerinin Belirlenmesi
 • Stratejik Risk Değerlendirme
 • Stratejik Risk Değerlendirme Sonuçlarına Göre Stratejilerin Oluşturulması
 • Stratejik Risk Yönetimi Eylem Planının Oluşturulması
 • Maliyetlendirme
 • Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Metodolojisinin Seçimi
 • Stratejik Planın Performans Programı İle İlişkilendirilmesi

 

Katılımcıların Üniversitelerden olması halinde, eğitim kapsamına aşağıdaki konular da dahil edilmektedir.

 • Akademik Faaliyetler Analizi
 • Yükseköğretim Sektörü Analizi
 • Konum Tercihi
 • Başarı Bölgesi Tercihi
 • Değer Sunumu Tercihi
 • Temel Yetkinlik Tercihi

Eğitim sonunda katılımcılar ile planlamanın tüm aşamaları, zaman planı önerisi ve çalışma yöntemlerini içeren Stratejik Plan Hazırlık Takvimi Örneği paylaşılacaktır.

 

COSO BAZLI KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ    

Eğitim Süresi      :               2 gün - 14 saat

 

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı, Türkiye’de kurumların kurumsal risk yönetimi konusundaki yetkinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Program ile katılımcılarda kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlanması hedeflenmektedir. Program katılımcılarının, Uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak alacakları eğitim sonrasında; görev yaptıkları şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, kurumsal yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme ve risk yönetimi çalışmaları yapabilmelerine yönelik “uygulamalı”, gerçek hayattan KRY örnekleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim almaları hedeflenmiştir.

Program uygulamalı çalışmalar, metodoloji önerileri ve yol haritaları içerdiğinden kendi kurumlarında kurumsal risk yönetimi projelerinde/çalışmalarında görev alacak olan veya kurumlarında kurumsal risk yönetimi uygulamalarını tasarlamak ve koordine etmek ile görevli tüm profesyoneller için benzersiz bir eğitim kaynağı olarak tasarlanmıştır. Program bu yönü ve kapsamı ile alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, kurumsal risk yönetimi konusunda mesleki bilgi ve yetkinliğini artırmak isteyen her seviyedeki tüm profesyoneller için uygundur.

Eğitim sonunda katılımcıların, COSO Kurumsal Risk Yönetimi konusunda uygulama becerisine sahip olmaları, mensubu oldukları kurumların faaliyetlerini, Kurumsal Risk Yönetimi bakış açısı ile değerlendirebilme yetkinliği kazanabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Bu eğitim programı ile katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE) Kazanmaktadırlar.

 

Eğitim Programı Kapsamı:

 • Kurumsal Risk Yönetimini Anlamak
  • KRY’nin günümüz karmaşık ve değişken iş ortamındaki rolü
  • KRY’nin organizasyonlar için önemi
  • KRY’de rol ve sorumluluklar
 • Yeni Çerçevenin Kritik Faktörleri
  • Risk, strateji ve performans arasındaki ilişki
  • Teknolojinin değişimdeki rolü
  • Kurumsal kültür üzerine artan vurgu
 • Yeni Çerçevenin Unsurları
  • Yönetişim ve kültür
  • Strateji ve hedef belirleme
  • Performans
  • Değerlendirme ve Revizyon
  • Bilgi, iletişim ve raporlama
 • Riskin Yönetimi
  • Risk Değerlendirme
  • Risk Yönetim Stratejileri
 • Kurumsal Risk Yönetiminin uygulama yol haritası
 • Roller, zorluklar ve uygulama başarısını artıracak öneriler