Uygulamalı Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi    

Eğitim Süresi: 2 gün - 14 saat

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Programı, Türkiye’de kurumların kurumsal risk yönetimi konusundaki yetkinlik ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Program ile katılımcılarda kurumsal risk yönetimi (KRY) konusunda bir uzmanlık altyapısı sağlanması hedeflenmektedir. Program katılımcılarının, Uluslararası COSO KRY Çerçevesi ile uyumlu olarak alacakları eğitim sonrasında; görev yaptıkları şirket, kurum ve kuruluşlarda kurumsal risk yönetimi sistem ve süreçleri tasarlayabilmeleri, kurumsal yapılarına uygun KRY projeleri oluşturabilmeleri, KRY süreçlerini koordine edebilmeleri, şirketlerinde risk değerlendirme ve risk yönetimi çalışmaları yapabilmelerine yönelik “uygulamalı”, gerçek hayattan KRY örnekleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim almaları hedeflenmiştir.

Program uygulamalı çalışmalar, metodoloji önerileri ve yol haritaları içerdiğinden kendi kurumlarında kurumsal risk yönetimi projelerinde/çalışmalarında görev alacak olan veya kurumlarında kurumsal risk yönetimi uygulamalarını tasarlamak ve koordine etmek ile görevli tüm profesyoneller için benzersiz bir eğitim kaynağı olarak tasarlanmıştır. Program bu yönü ve kapsamı ile alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.

 

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, iç denetim birimi yöneticileri, iç denetçiler, strateji geliştirme ve mali hizmetler birimi yönetici ve personeli, iç kontrol birimi yönetici ve personeli ile kurumsal risk yönetimi konusunda mesleki bilgi ve yetkinliğini artırmak isteyen her seviyedeki tüm profesyoneller için uygundur.

Eğitim sonunda katılımcıların, COSO Kurumsal Risk Yönetimi konusunda uygulama becerisine sahip olmaları, mensubu oldukları kurumların faaliyetlerini, Kurumsal Risk Yönetimi bakış açısı ile değerlendirebilme yetkinliği kazanabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

Bu eğitim programı ile katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE) Kazanmaktadırlar.

 

Eğitim Programı Kapsamı:

 • Kurumsal risk yönetimine (KRY) genel bakış ve KRY perspektifinin anlaşılması,
 • COSO KRY Modeli
 • Kurumunuz için uygun KRY modeli ve metodolojisinin seçimi
 • KRY, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi
 • KRY ve diğer yönetim sistemlerinin ilişkisi
 • Etkili bir KRY için kurumsal yapının (iç ortam) önemi
 • Risk yönetiminin temelleri
  • Risk kavramı
  • Risk türleri
  • Doğal risk- artık risk kavramları
  • Risk değerlendirmesi
   • Risklerin tespiti, sınıflandırılması,
   • Risklerin analizi ve önceliklendirilmesi
  • Risk iştahı ve risk toleransı kavramları
  • Yaygın risk yönetimi stratejileri
   • Kabul, kaçınma, transfer, kontrol, yayma, paylaşma
  • Risklere karşı maliyet etkin strateji: kontrol stratejisi çerçevesinde kontrol faaliyetleri
  • Kontrol kavramı, kontrol türleri, kontrol tasarımı ve kontrolün işleyişi
  • Risk kontrol matrisleri
  • Risk eylem planları ve kontrollerin iyileştirilmesi
  • Risk yönetimi raporlaması
   • Risk haritaları
  • Stratejik risk yönetimi ve KRY içindeki rolü (Stratejik planlar ile kurumsal risk yönetimini entegre etme)
  • KRY metodolojisinin uygulanması
   • Stratejik plan çerçevesinde, stratejik amaç ve hedeflerin tanımlanması
   • Stratejik risk değerlendirme çalıştayları ile stratejik risklerin belirlenmesi ve eylem planları geliştirilmesi
   • Kurum süreçlerinin belirlenmesi ve analizi
    • Süreç analizi
    • Süreç hedefleri, KPI’ lar
    • İş akışları ve iş prosedürleri analizi
    • RACI analizi
   • Şirket süreçlerindeki risklerin belirlenmesi, kontrol faaliyetleri ve diğer KRY stratejilerinin tanımlanması,
   • Süreç bazlı risk eylem planlarının oluşturulması
  • KRY çalışmalarında yazılım çözümlerinden faydalanılması
  • KRY çalışmalarında kullanılacak temel araç ve çalışma kağıtlarının anlatılması
 • Örnek bir vaka çalışması üzerinden sınıf içi risk değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilmesi,

 

Kapsama ek olarak, tüm katılımcılara aşağıdaki ek imkan ve faydalar sağlanacaktır:

  • KRY sistemini şirket içinde tasarlamak ve kurmak için şirket özel metodoloji, proje planı ve takvimi
  • KRY Uygulama Rehberi (Uygulama el kitabı)
  • KRY çalışmasında kullanılacak araç ve çalışma kağıdı şablonları (anket, risk veritabanı, eylem planları, vb.)
  • Örnek risk değerlendirme modeli ve risk ölçekleri

Enstitümüzce Sağlanan İndirim Koşulları:

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan başvuru sahipleri Enstitümüzce düzenlenen bu eğitme %10 indirim avantajından faydalanarak katılabilirler.

*             Enstitümüzün Sertifikasyon Hazırlık Programlarından birine kayıt yaptırmış olan başvuru sahipleri

*             Kurumsal Düzeyde hizmet sağladığımız kurum ve kuruluşların yönetici personeli

*             CPE kapsamında eğitim programlarına katılım sağlayacak meslek profesyonelleri  

 

Gruplara sağladığımız indirimler:

3- 5 kişilik gruplar için %10

5-20 kişilik gruplar için %15

20 kişi ve üzeri gruplar için sağladığımız fiyat ve diğer avantajlarımız için Enstitümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Sınıf içi eğitimlerimizin hepsi kurum, kuruluş ve şirketler özelinde de düzenlenmekte olup, eğitim programı şirketinizin ihtiyacına özel olarak (süre, içerik vb.) yeniden tasarlanabilmektedir. Kurumunuza özel olarak sunacağımız hizmetleri ve Enstitümüzün size sağlayacağı avantajlı teklifler hakkında bilgi almak için Enstitümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Uygulamalı İç Kontrol Eğitimi      

Eğitim Süresi       : 2 Gün – 14 Saat

Eğitmenler            : Dr. Bertan KAYA

                                 İlknur TUNÇ                                                   

 

Program, iç kontrol alanında profesyonel insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayarak, Ülkemiz kurum ve kuruluşlarının iç kontrol ile ilgili çalışmalarında rehberlik etmek, kurumların etkin ve sürdürülebilir iç kontrol sistemleri oluşturmalarına yönelik yol haritası çizebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

İç kontrol alanında Türkiye’de 30’dan fazla kamu kurumu ve 20’den fazla özel sektör kuruluşunda yürüttüğümüz iç kontrol sistemi oluşturma proje danışmanlığı ve eğitim hizmetleri neticesinde edinmiş olduğumuz deneyim ile gerek kamu gerekse özel sektörde iç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve yürütülmesine ilişkin uygulama zorluklarını yakından bilmekteyiz.

 

Bu bakış açısı ile hazırlamış olduğunuz eğitim programı, iç kontrolün kavramsal içeriğinin ötesinde, alanında deneyim sahibi eğitmenlerimizce iç kontrol sisteminin etkin ve sürdürülebilir bir yönetsel araç olarak tasarlanmasına ilişkin tüm yöntem ve süreçleri kapsayan bilgi aktarımını amaçlamaktadır.

 

Eğitim Katılımcıları ve Katılımcı Hedefleri

Program, COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlu metodoloji önerileri, yol haritaları ve uygulamalı çalışmaları içeren program, kurumlarında iç kontrol uygulamalarını tasarlamak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemekle ile görevli iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol birimi yönetici ve çalışanları ile iç kontrol sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm profesyoneller için faydalı olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

Eğitim katılımcılarının, eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve beceriler ile görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda COSO bazlı iç kontrol sistemleri kurma ve yürütme yetkinliği kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

 

Eğitim Sonunda Katılımcılara Türkiye İç Kontrol Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

 

Eğitim Programı kapsamı aşağıda yer almakta olup, söz konusu eğitim için fiyat teklifimiz 6.000 TL (altıbintürklirası) + KDV’dir.

 

 

 

 

 

Eğitim Programı Kapsamı:

Bölüm 1: İÇ KONTROLÜN TEMELLERİ

 • İç kontrol kavramı
  • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
  • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
  • İç kontrol bileşenleri
   • Kontrol Ortamı
   • Risk Değerlendirme
   • Kontrol Faaliyetleri
   • Bilgi ve İletişim
   • İzleme
  • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
  • Türkiye’den ve Dünyadan iç kontrol iyi uygulama örnekleri

 

Bölüm 2: İÇ KONTROL UYGULAMA ÖNERİSİ

 • İç kontrol sistemi nasıl kurulur?
  • Nereden başlanır?
  • Nasıl organize edilir?
  • Süreç ve risk analizleri nasıl yürütülür?
  • İzleme, değerlendirme ve raporlama nasıl yapılmalı?

 

Bölüm 3: MODEL OLUŞTURMA

Eğitim katılımcılarının önerileri ile belirlenecek bir kurumsal faaliyet alanı üzerinde sınıf içi uygulama çalışması yapılacaktır. Şeçilen faaliyete ilişkin uygulama çalışmasının kapsamı şu şekildedir:

 

 • Faaliyete ilişkin aktivasyon adımlarının belirlenmesi
 • Sürecin modellenmesi
 • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
 • Risklerin ölçülmesi
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Kalıntı riskin tespiti
 • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
 • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması
 • Risk izleme raporunun hazırlanması

 

Uygulama çalışması ile katılımcılar, kamu ve özel sektörde altı yılı aşkın süredir başarıyla uygulanmakta olan, Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan KAYA tarafından tasarlanmış ve iyi uygulama örnekleri ile geliştirilmiş COSO bazlı iç kontrol sistemi oluşturma metodolojisi hakkında üzerinde sağlamış olurlar.

İç kontrol otomasyon sistemi üzerinden yürütülecek olan uygulama çalışmasına ilişkin tüm dokümanlar (Risk ölçekleri, risk tespit anketleri, risk kontrol matrisleri, iş akış şeması, rapor formatları vb.) katılımcılar ile paylaşılarak, elde edilen çıktılar ile katılımcıların kurumlarında uygulamada kullanabilecekleri araçlar da sağlanmış olacaktır.

 

 

UYGULAMALI İÇ DENETİM EĞİTİMİ

Kimler İçin:

 • Şirketlerin iç denetim birimlerinde görev yapan iç denetçiler,
 • İç denetim görevi icra eden farklı birimlerde görev yapan denetçiler (iç tetkikçiler, müfettişler, finansal kontrolörler),
 • Şirketlerinde iç denetim birimi oluşturmak ve iç denetim faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen yönertici ve personel,
 • Şirketlerinde iç denetim faaliyeti oluşturmak isteyen Yönetim Kurulları veya Yöneticiler.

 

Eğitimin Amacı:

İç denetimin şirketlerde belirli bir metodoloji ile yürütülmesi, yönetimi ve raporlanmasını sağlamak, iç denetimin prosedür olarak yapılacak ve kağıt üstünde kalacak bir çalışma değil, aksine yönetim ve karar süreçlerine entegre edilecek canlı ve yaşayan bir sistem olarak uygulamaya geçirilmesidir.

Eğitim programımız ile hedeflenen, iç denetim faaliyetlerinin, şirket Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm yönetim kademelerine  fayda sağlayacak bir yönetsel araca dönüşmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimden Sağlanacak Faydalar:

 • Risk odaklı iç denetim metodolojisi ve araçları üzerinde bilgi ve beceriler geliştirilecektir.
 • Risk odaklı ve değer katan iç denetim felsefesi ve yaklaşımına dair ciddi düzeyde farkındalık kazandırılacaktır,
 • Şirket ihtiyaç ve beklentileri iyi anlaşılarak, Yönetim Kurulu’ nun taleplerini karşılayacak denetim planları oluşturulacak ve “nokta atışı” denetimler ile şirketin önemli konuları ve sorunları mercek altına alınacaktır.
 • Operasyonlarda iyileştirmeler sağlanarak; gelir, karlılık, verimlilik ve inovasyon gibi parametrelerde önemli kazanımlar elde edilebilmesi için gerekli denetim araçları kazandırılacaktır.

 

Eğitim Kapsamı:

Temel Eğitim:

 • İç denetime genel bakış ve risk odaklı iç denetim perspektifinin anlaşılması,
 • Denetim evreninin belirlenmesi (denetlenebilecek tüm süreçlerin/ alanların tanımlanması)
 • Risk değerlendirmesi ve şirkete doğrudan ve öncelikle katkı sağlanabilecek alanların belirlenmesi;

o             Şirket stratejik planı ve/veya amaç ve hedefleri,

o             Şirketi tehdit eden iç ve dış riskler ve bu risklere açıklık,

o             Şirket içi kronik sorun ve darboğazlar

o             Verimsizlikler,

o             Suistimale açık alanlar,

o             Yönetim Kurulu beklentileri ve İcrai Yönetimin yardım talep ettiği konular,

 • Periyodik iç denetim planlaması
 • Risk odaklı ve süreç bazlı iç denetim süreci, aşamaları ve iç denetimlerde kullanılan araç ve teknikler

o             Denetim planlaması

o             Denetim bildirimi ve denetçi görevlendirme süreci

o             Açılış toplantıları ve toplantı yönetimi

o             Ön araştırma süreci

 • Ön araştırma yöntem ve teknikleri (mülakat, inceleme, gözlem, yerinde görme, toplantı, anket, vd.)
 • Risk değerlendirmeleri ve risklerin tespiti, ölçümü, önceliklendirilmesi,
 • Kontrollerin tanımlanması
 • Risk kontrol matrislerini oluşturma
 • Denetim programı hazırlama
 • İç denetimde saha çalışmaları ve denetim testleri
 • Test prosedürleri
 • Bulgular, bulguların tespiti ve bulgu yönetimi
 • Öneri geliştirme ve değer katıcı danışmanlık/rehberlik
 • Kapanış toplantısı ve bulgu/önerilerin değerlendirilmesi
 • Kapanış toplantısında çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri

o             İç denetimde etkili raporlama ve sunum

o             Örnek bir iç denetim vaka çalışması ve risk odaklı iç denetim becerilerinin geliştirilmesi: İç denetim ekibi ile bir vaka üzerinde detaylı bir iç denetim çalışması gerçekleştirilmesi.

 

Kurum İçi Pilot İç Denetim Çalışması:

Eğitim alan  İç Denetim Ekibi ile birlikte, şirketin operasyonel iş süreçlerinden bir tanesinde (Yönetim Kurulu/ Denetim Komitesi tarafından talep edilen bir süreç de olabilir) pilot bir iç denetim çalışması, eğitimen ve danışmanlarımız eşliğinde gerçekleştirilecektir. Denetim süresi 3 hafta olacaktır. Danışmanlarımız, bu denetimin tüm aşamalarında, haftanın belirli günleri ekibe destek sağlayarak, geri bildirimde bulunacaklardır.

 

Bu denetimde;

 • İç denetim kapsamının (süreç-alt süreçler, görevler, alanlar, sorumlular) belirlenmesi
 • Denetimin duyurulması
 • Açılış toplantısı
 • Ön araştırma toplantı ve anketlerinin düzenlenmesi
 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Ön araştırma sürecinde Risk Kontrol Matrisleri ve Denetim Programının hazırlanması
 • Denetim Çalışma Kağıtlarının hazırlanması
 • Saha çalışması kapsamında denetim testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bulgu ve önerilerin oluşturulması
 • Raporun hazırlanması ve sunuma dönüştürülmesi

aşamalarında eğitimi alan iç denetim ekibine destek sağlanacaktır. Özellikle açılış toplantısı, kritik ön araştırma toplantıları ve kapanış toplantılarına katılım sağlanacak, tüm RKM ve denetim programları eğitmenlerimiz eşliğinde hazırlanacaktır. Ayrıca saha çalışması, test, bulgu ve öneri süreçlerine de eş zamanlı geri bildirim ve destek sağlanacaktır. Denetim raporu ve sunumu da ekip ile birlikte hazırlanacaktır.

 

Süre: Temel eğitim 4 gün, Pilot Denetim Desteği denetim süresince 6 gün sahada destek vermek şeklinde toplam 10 gün sürelidir.