Eğitim

İşletmelerde İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemleri Oluşturma ve Yürütme Eğitim Programı

İşletmelerde İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemleri Oluşturma ve Yürütme Eğitim Programı

KATILIMCILAR:

Şirketlerinde iç denetim ve/veya kurumsal risk yönetimi sistemleri oluşturmak, mevcut olanları analiz edip geliştirmek ve bu sistemleri yürütmek için gerekli bilgi, metodoloji ve çalışma kağıtlarına ihtiyaç duyan profesyoneller

EĞİTİM KAPSAMI:

Modül 1: İç Denetim Faaliyetinin Oluşturulması ve Yönetimi (1. gün)

 • İç kontrol kavramı
 • Uluslararası İç Denetim Mesleki Çerçevesi ile uyumlu bir İç Denetim Yönetmeliği oluşturma
 • Denetim Komitesi oluşturma ve Denetim Komitesini işlevsel kılma (kuruluş, üyelik, yönetmelik, işlevsellik için stratejiler)
 • İç denetim evrenini oluşturma (şirket değer zinciri ve tüm iş süreçlerinin analizi ve süreçlerin belirli bir hiyerarşi ile tanımlanması)
 • Makro risk değerlendirmesi ile şirket süreçlerinin risklilik açısından analizi
 • Şirket iç denetim planının oluşturulması
 • İç denetim ekibinin oluşturulması ve iç denetçilerin iç ve dış kaynaktan seçimi, iç denetçi iş ilanları ve mülakatlarda dikkat edilmesi gerekenler
 • İç denetim faaliyetlerinin yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu ile ilişkilerin yönetilmesi, işletme içi etkili iletişim
 • İç denetimin yıllık faaliyet raporları
 • İç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması

 

Modül 2: İç Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi, Kullanılan Metodoloji ve Araçlar (2. Gün)

 • Risk odaklı iç denetim süreci ve denetimin aşamaları
 • İç denetimin amaç ve kapsamının belirlenmesi
 • İç denetimin bildirilmesi (denetçi ve denetlenenlere)
 • İç denetim görevinin başlatılması
 • Açılış toplantısı
 • Ön araştırma ve bilgi toplama (pre-survey)
 • Risk değerlendirmesi ile risklerin tespiti ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi
 • Risk Kontrol Matrislerinin oluşturulması
 • Bireysel çalışma programının (bireysel denetim programı) oluşturulması
 • Saha çalışmalarının yürütülmesi
 • Denetim testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bulguların tespiti ve önerilerin geliştirilmesi
 • Mutabakatlar ve kapanış toplantısı
 • Denetim raporunun oluşturulması ve sunumu
 • Denetim sonuçlarının takibi (follow-up)

Modül 3: İç Denetçiler İçin İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Bilgileri (3. Gün))

 • Risk kavramı
 • Risk yönetimi kavramı ve risk yönetiminin temelleri
 • İç kontrolün temelleri ve COSO İç Kontrol Modeli
 • Kurumsal risk yönetiminde modeller (ISO 31000 ve COSO KRY)
 • Risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi arasındaki ilişkiler
 • Risklerin stratejik ve operasyonel düzeylerde yönetimi
 • Risklerin değerlendirilmesi amacıyla tespiti, ölçümü, önceliklendirilmesi
 • Doğal ve artık risk kavramları, iç kontrol ve iç denetim ile ilişkisi
 • Risk yönetim stratejileri ile risklerin yönetilmesi
 • Yaygın risk yönetim stratejilerinin seçiminde dikkat edilecek konular
 • Kontrol faaliyetleri seçimi ve uygulaması
 • İşletmede kurumsal risk yönetimi sistemi nasıl oluşturulur?
 • İşletmede iç kontrol sistemi nasıl oluşturulur?

EĞİTİMLE BİRLİKTE KATILIMCILARA SAĞLANACAK DOKÜMANLAR:

 • Örnek İç Denetim Yönetmeliği
 • Örnek Denetim Komitesi Yönetmeliği
 • Örnek Denetim Evreni Taslağı (Excel)
 • Örnek Makro Risk Değerlendirme Modeli Taslağı (Excel)
 • Örnek Denetim Planı
 • Örnek İç Denetçi İş İlanları
 • Örnek İç Denetim Tanıtım Sunumu (yönetim kurulu, üst yönetim ve diğer yöneticiler için)
 • Örnek Faaliyet Raporu Şablonu
 • Örnek risk kontrol matrisi ve bireysel denetim programı Tam set şablon iç denetim çalışma kağıtları
 • Toplantı tutanağı formu
 • Test çalışma kağıdı
 • Bulgu ve öneri formu
 • Mutabakat formu
 • Şablon denetim raporu
 • Örnek Risk Komitesi Yönetmeliği
 • Örnek Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulama Rehberi
 • Bertan Kaya’nın bir adet kitabı

EĞİTİME KATILAN ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARINA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SUNUM

(TALEP HALİNDE)

Eğitime katılan şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından talep edilmesi halinde aşağıdaki kapsamdaki sunum eğitmenlerimiz tarafından şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine yönelik olarak karşılıklı mutabakat sağlanan bir tarihte ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu sunumunun amacı; içinde bulunulan değişim ve belirsizlik dönemlerinde etkili şirket yönetimini sağlamaya yönelik olarak ne yapılabileceği ile ilgili bilgi vermektir. Bu amaçla kullanılabilecek etkili araçlar olan iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulabileceğine veya iyileştirilebileceğine dair tamamen pratik, yönetim kurulunun ilgisini çekecek bir perspektiften ve gerçek hayat örnekleri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

 

Sunum ile İlgili Bilgiler

Süre: 2.5 saat

Yeni Dönemde Karlı Şirket Yönetimi İçin Gerekli Kurumsal Sistemlerin Oluşturulması:

İç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç kontrol

 • İş hayatında yeni dönem: VUCA, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka Devrimi
 • Bu dönemde şirketleri neler bekliyor? Fırsat ve riskler neler?
 • Şirketler değişim ve kriz dönemlerinde sürdürülebilir bir büyüme ve karlılığı nasıl yakalayabilir?
 • Yeni dönemde etkili şirket yönetimi nasıl olmalı?
 • Etkili yönetim için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminden nasıl faydalanabiliriz?

Bu sistemleri nasıl oluşturacağız? Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin rol ve desteği nasıl olmalı?