Eğitim

İç Kontrol Enstitüsü (ICI), Türkiye Temsilciliği olarak sunmuş olduğumuz kişilere ve kurumlara genel katılıma açık ve kurum içi özel eğitim çözümleri ile kurumsal yönetim alanında uluslararası standartlarda mesleki bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflemekteyiz.

 

ICI Türkiye Eğitim Hizmeti Sunumu Politikası

 

 • ‘‘Uygulayarak öğrenme’’ eğitimlerimizde temel yaklaşım olarak benimsemiştir.
 • Enstitümüzce sunulan tüm eğitim hizmetleri, alanında literatür bilgisi ile birlikte, kurum içi uygulama ve danışmanlık tecrübesine de sahip eğitmenlerimizce yönetilmektedir.
 • Türkiye ve Dünya’da kurum/şirket bazlı vaka örnekleri ile kurumsal yönetim alanında iyi uygulama örnekleri paylaşılarak anlaşılabilirlik artırılmaktadır.
 • Eğitimlerde kullanılan temel dokümanlardan olan ICI (Internal Control Institüte)’un veri tabanı ve iyi uygulama kütüphanesi eğitim içeriğinin uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımına kaynaklık etmektedir.
 • Eğitim katılımcılarının interaktif katılımı ile yürütülen çalıştaylar ve atölye çalışmaları ile eğitim kapsamındaki konular hakkında katılımcılara saha deneyimi de sunulmaktadır.
 • Uygulama çalışmaları ile ortaya konulan çıktılar eğitim sonunda katılımcılar ile paylaşılarak, katılımcılar, eğitim sonrası iş başında uygulayabilecekleri çalışma dokümanları ile desteklenmektedir.
 • Eğitim alınan konuda katılımcılarımızı yeterli bilgi ile donatarak, o konuda uygulayıcı konumuna getirebilmektir.
 • Katılımcılarla ilişkilerimiz, eğitimler sonrası da zaman kısıtlaması olmaksızın devam etmekte ve karşılaşılan sorulara oluşturulan network aracılığı ile destek sağlanmaktadır.

 

 

 

Türkiye İç Kontrol Enstitüsü olarak kurumunuzun ihtiyacına özel eğitim çözümleri tasarlıyoruz.

Uzman danışman ekibimiz ile kurum yetkilileriniz yaptıkları görüşmeler neticesinde kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarını belirliyor ve kurumunuz için en uygun eğitim programını hazırlıyoruz. Eğitimin yeri, tarihi, katılımcı sayısı, katılımcı profili gibi tüm detayları yine kurumunuzun ihtiyaç ve taleplerine uygun çözüm yöntemleri ile planlıyoruz.

Yönetici ve personelinizin kurumsal hedeflerinize ve kurumsal gelişiminize sağlayacağı katkıyı kurumsal yönetim alanında kazandırılacak bilgi ve donanım ile artırabilirsiniz.

Enstitümüzce kurumunuza sunulacak özel hizmet paketleri ve kurumsal avantajlar hakkında detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

İşletmelerde İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemleri Oluşturma ve Yürütme Eğitim Programı

KATILIMCILAR:

Şirketlerinde iç denetim ve/veya kurumsal risk yönetimi sistemleri oluşturmak, mevcut olanları analiz edip geliştirmek ve bu sistemleri yürütmek için gerekli bilgi, metodoloji ve çalışma kağıtlarına ihtiyaç duyan profesyoneller

EĞİTİM KAPSAMI:

Modül 1: İç Denetim Faaliyetinin Oluşturulması ve Yönetimi (1. gün)

 • İç kontrol kavramı
 • Uluslararası İç Denetim Mesleki Çerçevesi ile uyumlu bir İç Denetim Yönetmeliği oluşturma
 • Denetim Komitesi oluşturma ve Denetim Komitesini işlevsel kılma (kuruluş, üyelik, yönetmelik, işlevsellik için stratejiler)
 • İç denetim evrenini oluşturma (şirket değer zinciri ve tüm iş süreçlerinin analizi ve süreçlerin belirli bir hiyerarşi ile tanımlanması)
 • Makro risk değerlendirmesi ile şirket süreçlerinin risklilik açısından analizi
 • Şirket iç denetim planının oluşturulması
 • İç denetim ekibinin oluşturulması ve iç denetçilerin iç ve dış kaynaktan seçimi, iç denetçi iş ilanları ve mülakatlarda dikkat edilmesi gerekenler
 • İç denetim faaliyetlerinin yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu ile ilişkilerin yönetilmesi, işletme içi etkili iletişim
 • İç denetimin yıllık faaliyet raporları
 • İç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması

 

Modül 2: İç Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi, Kullanılan Metodoloji ve Araçlar (2. Gün)

 • Risk odaklı iç denetim süreci ve denetimin aşamaları
 • İç denetimin amaç ve kapsamının belirlenmesi
 • İç denetimin bildirilmesi (denetçi ve denetlenenlere)
 • İç denetim görevinin başlatılması
 • Açılış toplantısı
 • Ön araştırma ve bilgi toplama (pre-survey)
 • Risk değerlendirmesi ile risklerin tespiti ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi
 • Risk Kontrol Matrislerinin oluşturulması
 • Bireysel çalışma programının (bireysel denetim programı) oluşturulması
 • Saha çalışmalarının yürütülmesi
 • Denetim testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bulguların tespiti ve önerilerin geliştirilmesi
 • Mutabakatlar ve kapanış toplantısı
 • Denetim raporunun oluşturulması ve sunumu
 • Denetim sonuçlarının takibi (follow-up)

Modül 3: İç Denetçiler İçin İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Bilgileri (3. Gün))

 • Risk kavramı
 • Risk yönetimi kavramı ve risk yönetiminin temelleri
 • İç kontrolün temelleri ve COSO İç Kontrol Modeli
 • Kurumsal risk yönetiminde modeller (ISO 31000 ve COSO KRY)
 • Risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi arasındaki ilişkiler
 • Risklerin stratejik ve operasyonel düzeylerde yönetimi
 • Risklerin değerlendirilmesi amacıyla tespiti, ölçümü, önceliklendirilmesi
 • Doğal ve artık risk kavramları, iç kontrol ve iç denetim ile ilişkisi
 • Risk yönetim stratejileri ile risklerin yönetilmesi
 • Yaygın risk yönetim stratejilerinin seçiminde dikkat edilecek konular
 • Kontrol faaliyetleri seçimi ve uygulaması
 • İşletmede kurumsal risk yönetimi sistemi nasıl oluşturulur?
 • İşletmede iç kontrol sistemi nasıl oluşturulur?

EĞİTİMLE BİRLİKTE KATILIMCILARA SAĞLANACAK DOKÜMANLAR:

 • Örnek İç Denetim Yönetmeliği
 • Örnek Denetim Komitesi Yönetmeliği
 • Örnek Denetim Evreni Taslağı (Excel)
 • Örnek Makro Risk Değerlendirme Modeli Taslağı (Excel)
 • Örnek Denetim Planı
 • Örnek İç Denetçi İş İlanları
 • Örnek İç Denetim Tanıtım Sunumu (yönetim kurulu, üst yönetim ve diğer yöneticiler için)
 • Örnek Faaliyet Raporu Şablonu
 • Örnek risk kontrol matrisi ve bireysel denetim programı Tam set şablon iç denetim çalışma kağıtları
 • Toplantı tutanağı formu
 • Test çalışma kağıdı
 • Bulgu ve öneri formu
 • Mutabakat formu
 • Şablon denetim raporu
 • Örnek Risk Komitesi Yönetmeliği
 • Örnek Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulama Rehberi
 • Bertan Kaya’nın bir adet kitabı

EĞİTİME KATILAN ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARINA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SUNUM

(TALEP HALİNDE)

Eğitime katılan şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından talep edilmesi halinde aşağıdaki kapsamdaki sunum eğitmenlerimiz tarafından şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine yönelik olarak karşılıklı mutabakat sağlanan bir tarihte ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu sunumunun amacı; içinde bulunulan değişim ve belirsizlik dönemlerinde etkili şirket yönetimini sağlamaya yönelik olarak ne yapılabileceği ile ilgili bilgi vermektir. Bu amaçla kullanılabilecek etkili araçlar olan iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulabileceğine veya iyileştirilebileceğine dair tamamen pratik, yönetim kurulunun ilgisini çekecek bir perspektiften ve gerçek hayat örnekleri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

 

Sunum ile İlgili Bilgiler

Süre: 2.5 saat

Yeni Dönemde Karlı Şirket Yönetimi İçin Gerekli Kurumsal Sistemlerin Oluşturulması:

İç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç kontrol

 • İş hayatında yeni dönem: VUCA, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka Devrimi
 • Bu dönemde şirketleri neler bekliyor? Fırsat ve riskler neler?
 • Şirketler değişim ve kriz dönemlerinde sürdürülebilir bir büyüme ve karlılığı nasıl yakalayabilir?
 • Yeni dönemde etkili şirket yönetimi nasıl olmalı?
 • Etkili yönetim için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminden nasıl faydalanabiliriz?

Bu sistemleri nasıl oluşturacağız? Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin rol ve desteği nasıl olmalı?

İşletmelerde Uluslararası Standartlarda İç Kontrol Sistemi Oluşturma, Kontrol Tasarımı ve Değerlendirme Eğitim Programı

 

KATILIMCILAR:

Şirketlerinde iç kontrol sistemleri oluşturmak, mevcut olanları analiz edip geliştirmek ve bu sistemleri yürütmek için gerekli bilgi, metodoloji ve çalışma kağıtlarına ihtiyaç duyan profesyoneller

EĞİTİM KAPSAMI:

Bölüm 1:  İç Kontrolün Temelleri

 • İç kontrol kavramı
 • İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevi
 • İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
 • İç kontrol bileşenleri
  • Kontrol Ortamı
  • Risk Değerlendirme
  • Kontrol Faaliyetleri
  • Bilgi ve İletişim
  • İzleme
 • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki
 • İç Kontrol ve diğer yönetim araçları arasındaki ilişki (Yalın, Çevik, ISO, Kalite, Süreç Yönetimi vb.)

Bölüm 2:  İç Kontrol Sistemi Oluşturma ve Uygulama Model Önerisi

 • İç kontrol sistemi nasıl kurulur?
 • Nereden başlanır?
 • Nasıl organize edilir?
 • Süreç ve risk analizleri nasıl yürütülür?
  • Faaliyete ilişkin aktivasyon adımlarının belirlenmesi
  • Sürecin modellenmesi
  • Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
  • Risklerin ölçülmesi
  • Kontrollerin tanımlanması
  • Kalıntı riskin tespiti
  • Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
  • Risk kontrol matrislerinin hazırlanması
  • Risk izleme raporunun hazırlanması
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama nasıl yapılmalı?

 

Bölüm 3:  İç Kontrollerin Tasarımı, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Risk değerlendirmesi ve şirkete doğrudan ve öncelikle katkı sağlanabilecek alanların belirlenmesi;

 • Şirket stratejik planı ve/veya amaç ve hedefleri,
 • Şirketi tehdit eden iç ve dış riskler ve bu risklere açıklık,
 • Şirket içi kronik sorun ve darboğazlar
 • Verimsizlikler,
 • Suistimale açık alanlar,
 • Yönetim Kurulu beklentileri ve İcrai Yönetimin yardım talep ettiği konular,
 • Kontrollerin İzlenmesi ve değerlendirilmesinde saha çalışmaları ve kontrol testleri
 • Bulgular, bulguların tespiti ve bulgu yönetimi
 • Öneri geliştirme ve değer katıcı danışmanlık/rehberlik

 

Eğitime Katılan Şirketlerin Yönetim Kurullarına Gerçekleştirilecek Sunum (Talep Halinde)

Eğitime katılan şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından talep edilmesi halinde aşağıdaki kapsamdaki sunum eğitmenlerimiz tarafından şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine yönelik olarak karşılıklı mutabakat sağlanan bir tarihte ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu sunumunun amacı; içinde bulunulan değişim ve belirsizlik dönemlerinde etkili şirket yönetimini sağlamaya yönelik olarak ne yapılabileceği ile ilgili bilgi vermektir. Bu amaçla kullanılabilecek etkili araçlar olan iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulabileceğine veya iyileştirilebileceğine dair tamamen pratik, yönetim kurulunun ilgisini çekecek bir perspektiften ve gerçek hayat örnekleri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

 

Sunum ile İlgili Bilgiler

Süre: 2.5 saat

Yeni Dönemde Karlı Şirket Yönetimi İçin Gerekli Kurumsal Sistemlerin Oluşturulması:

İç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç kontrol

 • İş hayatında yeni dönem: VUCA, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka Devrimi
 • Bu dönemde şirketleri neler bekliyor? Fırsat ve riskler neler?
 • Şirketler değişim ve kriz dönemlerinde sürdürülebilir bir büyüme ve karlılığı nasıl yakalayabilir?
 • Yeni dönemde etkili şirket yönetimi nasıl olmalı?
 • Etkili yönetim için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetiminden nasıl faydalanabiliriz?
 • Bu sistemleri nasıl oluşturacağız? Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin rol ve desteği nasıl olmalı?

Yeni Dönemde Strateji Ve Risk Yönetimi Eğitim Programı

Yeni Düzenlemelere Göre;

 • Stratejik planlar nasıl hazırlanmalı?
 • Kurumsal risk yönetimi nasıl uygulanmalı?
 • İç kontrol, stratejik planlama ve kurumsal risk yönetimi nasıl entegre edilmeli?

EĞİTİM HEDEFİ:

Yeni dönemde performans odaklı yönetim anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik planların hazırlanması ve uygulanması, kurumsal risk yönetimi gerekliliklerinin yerine getirilmesi, iç kontrol, stratejik planlama ve kurumsal risk yönetimi uygulamaların entegrasyonu çalışmalarında görev alan tüm yönetici ve personelin uygulamaya dönük bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

EĞİTİM KAPSAMI:

Stratejik Planlama

 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kavramları
 • Stratejik Planlama Süreci /Durum Analizi
 • Stratejik Planlama Süreci/Geleceğe Bakış

Kurumsal Risk Yönetimi

 • Kurumsal Risk Yönetimi Kavramı
 • Stratejilerin Belirlemesi Aşamasında Kurumsal Risk Yönetimi Araçlarından Yararlanılması
 • Stratejilerin Uygulanması Aşamasında Kurumsal Risk Yönetimi Araçlardan Yararlanılması
 • Öncü Risk Göstergelerinin Belirlenmesi ve Takibi

Entegrasyon

 • İç Kontrol, Stratejik Plan ve Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve takibi

Uygulama

 • (Çalıştay Grupları ile Yarım Gün)

Stratejik Hedeflere ilişkin risklerin tespiti ve tanımlanması, risklerin analizi, risklere ilişkin kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, kalıntı riskin tespiti, kontrol faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve risk eylemlerinin tanımlanması,öncü risk göstergelerinin belirlenmesi

EĞİTİME KATILABİLECEK KİŞİLER:

Kamu idarelerinin İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, İç Denetim, ISO, EFQM, Süreç Yönetimi,  vb. süreçlerinde görev yapan yöneticileri, denetçileri, uzmanları ve uzman yardımcıları ile görevli diğer personeli.

KATILIMCILARA SAĞLANAN AVANTAJLAR:

 • Eğitim sonunda katılımcılara Uluslararası İç Kontrol Enstitüsü (ICI) onaylı Katılım Belgesi verilecektir.
 • Katılım Belgesi, CICS/CICP Fasilitasyon Eğitimine sayılacak ve katılımcılar başvurmaları halinde, sadece sınav ücreti yatırarak doğrudan CICS Sınavına girebileceklerdir.
 • Katılımcılara; COSO İç Kontrol Standartlarına uyumlu, iç kontrole ilişkin teorik bilgi ile birlikte uygulama bilgisi içeren 175 USD değerindeki ICI CBOK E-Kitabı ücretsiz olarak verilecektir.
 • Katılım gösteren kurumlara, talepleri halinde, eğitim kapsamındaki konularda, Üst Yönetim Bilgilendirme Semineri ve kurum içi eğitimlerde (katılımcı sınırı yok) 2019 yılı süresince %20 indirim uygulanacaktır.
 • Yeni düzenlemelere göre hazırlanmış, stratejik planlama takvimi ile stratejik plan hazırlık aşamasında kullanılacak tüm şablon ve formları içeren proje planı katılımcılar ile paylaşılacaktır.