Danışmanlık

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA DANIŞMANLIK HİZMETİ (KAMU SEKTÖRÜ)

 

Bilindiği üzere, yayınmış olan Stratejik Planlama Klavuzu, stratejik planlama çalışmalarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmesi gereken analizler detaylandırılarak, süreç ve risk analizi temeline oturtulmuş, stratejik amaç, hedef ve eylem belirleme sürecinin daha somut veriler üzerinde yürütülmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Esasen, bu yeni bakış açısı, stratejik planlama sürecini bir anlamda, kamu kurumlarının 10 yıla yakın süredir devam eden ve belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığı düşünülen iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları üzerine oturtmayı amaçlamakta, bu yolla kurumların uzun vadeli planlama kabiliyetini bir üst seviyeye taşımaktadır.

Bu aşamada, süreç, iç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarında mesafe kaydetmiş kurumlar için biraz daha kolay tanımlanabilir ve uygulanabilir olsa da, iç kontrole ilişkin gerekli alt yapıya sahip olmayan kurumlar için bir nebze daha yorucu olabilecektir.

Stratejik planlama hazırlığı, yasal zorunluluğun yanı sıra, kurumun uzun, orta ve kısa vadeli strateji ve kararlarına yön verecek bir politika belgesi oluşturma sürecini içermektedir. Diğer yandan, bu önemli çalışmanın, kısıtlı bir süre içinde, kurumun tüm diğer yönetsel ve operasyonel faaliyetleri ile birlikte yürütülmesi ve tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle, yetkin bir ekip, iyi bir plan, iyi bir iş takvimi ve doğru metodoloji, çalışmanın başarısı için son derece önemlidir.  

7 yılı aşkın süredir 50’den fazla kamu idaresi ile yaptığımız tüm çalışmalarda temel bakış açımız; kurum tarafından talep edilen hizmeti sağlamak ile birlikte, kurum içinde bir ekibi yetiştirmek, koordine etmek, takip ve geri bildirim sağlamak yolluyla, kuruma, ilgili konuda bir sonraki aşamada süreci yönetebilecek yetkinlikte bir ekip kazandırmaktadır.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına destek olmak üzere sunmuş olduğumuz söz konusu hizmetin kapsamı aşağıda yer almaktadır.

 

BÖLÜM 1: Sürecin Organizasyonu

Stratejik Plan Hazırlık Süreci Çalışma Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak üzere, ilgili mevzuat yükümlülükleri dikkate alınarak, kurumun stratejik planlama sürecinin en hızlı ve organize şekilde yürütülmesine sağlayacak, bir organizasyon modeli önerisi sunulacaktır.

BÖLÜM 2: İş Planı

Stratejik Plan Hazırlık çalışmaları sürecince yapılacak tüm aşamalara ilişkin, iş takvimi ve yöntemini içeren İş Planı sunulacaktır.

BÖLÜM 3: Hazırlık Programı

Planlama sürecindeki tüm aşamaları, yöntemi, girdi ve çıktıları, sorumu çalışma ekibi ve zaman planını içerek şekilde bir hazırlık programı oluşturularak, sunulacaktır.

BÖLÜM 4: Çalışma Dokümanları

Durum analizi çalışmalarında yönlendirici olarak kullanılacak tüm çalışma dokümanları (Anketler, soru formları, konsolidasyon formları vb.) tarafımızca sunulacaktır. (Dokümanların kurum içinde uygulanması ve konsolide edilmesi çalışması kuruma ait olacaktır.)

BÖLÜM 5: Stratejik Plan Hazırlık Eğitimi

Stratejik Plan Hazırlık Eğitiminin toplam süresi 2 gündür. Bu süreye, 2 saatlik üst yönetim bilgilendirme toplantısı dahil edilebilir veya eklenebilir.

Eğitimden bekleneni, stratejik planlama ekibinin; kamu mali yönetim sisteminin temel argümanlarını oluşturan, stratejik yönetim, stratejik planlama, iç kontrol ve risk yönetimi araçları arasındaki ilişkiyi kavramasının sağlanması, stratejik plan hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirerek, sürecin bütüncül bir bakış ile kavranması ve tasarlanmasının sağlanması, hazırlık çalışmalarının tanımlanmış bu rol ve sorumluluklar doğrultusunda verimli bir şekilde işleyişinin sağlanması şeklinde özetlenebilir.

BÖLÜM 6: Çalıştay Yönetimi

Aşağıda belirlenen konular ile ilgili çalıştaylar (toplam 5 gün süreli) düzenlenerek, çalıştay çıktıları her oturum için ayrı raporlar halinde kuruma sunulacaktır. Her bir çalıştay açılışında ihtiyaca göre 1-2 saat süreli tekrar ve/veya bilgilendirme eğitimleri verilerek, çalıştayların verimi artırılmaktadır.

  • Misyon
  • Vizyon
  • Temel Değerler
  • Amaçlar
  • Hedefler ve Performans Göstergeleri
  • Stratejiler
  • Risk Değerlendirmesi

BÖLÜM 7: Çalıştay Sonuçlarının Üst Yönetime Sunulması

Çalıştay Sonuçları, yarım günlük bir toplantı ile Stratejik Planlama Ekibi ile birlikte Üst Yönetime sunulacaktır.

BÖLÜM 8: Stratejik Plan Taslağına İlişkin Ön Değerlendirme

Kurum tarafından oluşturulan Stratejik Plan taslağına ilişkin geri bildirimde bulunulacaktır.

BÖLÜM 9: Gözetim

Stratejik Plan Hazırlık Süreci Boyunca Stratejik Planlama ekibine sürecin her aşaması için uzaktan gözetim desteği sağlanacaktır.

 

 

ÇALIŞMALARIN SONİS STRATEJİK PLANLAMA YAZILIMI İLE YÜRÜTÜLMESİ

SONİS Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Yazılım Çözümü, ICI Türkiye Danışmanlarının bilgi ve tecrübesi ile AR-Ge desteği sağlanarak geliştirilmiş olan bir yazılım çözümüdür. SONİS Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi ile birebir uyumlu olarak hazırlanmıştır. SONİS yazılım çözümü ile stratejik plan hazırlama takviminizden başlayarak, tüm durum analizi çalışmalarınızı tamamlayabilir, hedef kartlarınızı yazılım üzerinde oluşturulabilir, stratejik plan taslağınızı olarak sistem üzerinde oluşturabilir ve tek tuşla yapılan tüm çalışmaları içeren taslak stratejik planınızın baskıya hazır hali ile çıktısını alabilirsiniz.

Stratejik Plan izleme sürecini SONİS üzerinden yürütebilir, kanunen zorunlu olan bütün raporları anlık olarak sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

SONİS yazılım çözümü ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://kys.sono.com.tr/brosurler.html