ICI Turkey

Şirketler, bankalar, finansal kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve kamu idarelerinde yeterli ve etkin iç kontrol sistemlerine sahip olmak kurumsal yönetim açısından büyük önem taşımaktadır. ICI Türkiye olarak, organizasyonların yeterli ve etkin iç kontrol sistemleri oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. 

Kurum içi kapasite kazandırma modeline dayanan danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki konu başlıklarında çalışmaları içermektedir: 

 • Kontrol Ortamı ve kurum içi kültürün analizi ve iyileştirilmesine yönelik eylem ve projelerin hayata geçirilmesi
 • Üst yönetim farkındalığının ve desteğinin artırılması
 • Organizasyon içinde iç kontrol konusunda görevli ve sorumlu olan ekiplerin temel ve uygulama eğitimleri ile pilot çalışmalar yardımıyla eğitilmesi
 • Ekibin iç kontrol becerilerinin, etkili iletişim, takım çalışması, zaman yönetimi, çatışma yönetimi, müzakere gibi davranışsal beceriler ile desteklenmesi
 • Organizasyon içi görev, rol ve sorumlulukların yönetici, çalışan, iş birimi ve iş süreçleri bazında belirlenmesi 
 • Süreç yönetimi çalışmaları ile "süreç temelli yönetim" e geçişin sağlanması (süreçlerin belirlenmesi, hiyerarşinin oluşturulması, süreç kartları, süreç performans göstergeleri, iş akış diyagramları ve yazılı prosedürler)
 • Süreç temelli risk yönetimi çalışmaları ile süreçlerdeki risklerin değerlendirilmesi, yönetimi ve izlenmesi
 • Süreç temelli kontrol faaliyetleri ile risklerin azaltılmasında görev alan kontrollerin tasarımı, etkinliğinin ölçülmesi, iyileştirilmesi, izlenmesi ve raporlanması)
 • Süreç performansı ile risk ve kontroller arasında ilişkinin kurulması
 • Değişim ve dönüşüm dönemlerinde ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi
 • Hile ve suistimal risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesi
 • Kurum içi ve dışı iletişim sistem ve süreçlerinin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi
 • Fikirlerin ve inovasyon fırsatlarının fırsat ve riskler bağlamında paylaşılabileceği ortamların oluşturulması
 • Kurum içi veri yönetimi, veri analitiği, raporlama ve iş zekası uygulamalarının değerlendirilmesi, mevcut değilse tesisi. 
 • Süreçlerde dijital dönüşüm imkanlarının değerlendirilmesi ve süreçlerin bu yönde iyileştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması
 • Kontrol Öz değerlendirme sisteminin oluşturulması
 • Yöneticilerin iç kontrol temelli yönetim becerilerinin geliştirilmesi
 • İç denetim kapasitesinin oluşturulması ya da güçlendirilmesi

Bu konu başlıkları ile ilgili hepsini içeren tek bir proje paketi oluşturulabileceği gibi, ayrı ayrı projelendirmek de mümkündür. İç Kontrol Sistemi Oluşturma Danışmanlığından faydalanmak için lütfen Enstitümüz ile iletişime geçip ihtiyacınız ile ilgili bilgi vererek teklif alınız. 

(TEKLİF AL)

© ICITurkey 2021. Tüm hakları saklıdır.