ICI Turkey

Vuca Dönemi olarak adlandırılan günümüzde, kuruluşların iç kontrol sistemlerinin etkinliğini bilmelerine ve belgelemelerine yönelik ihtiyaç giderek artmaktadır. Diğer yandan, hem dünyada hem de ülkemizde birçok düzenleyici otorite, organizasyonların iç kontrol sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını talep etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak kurumlar iki temel sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların birincisi, iç kontrol sistemini tanımlamak ve belgelemek; ikincisi, bu kontrol sisteminin yeterliliği veya etkinliği ile ne kastedildiğini tanımlamaktır.

ICI Kurumsal İç Kontrol Derecelendirme ve Mükemmellik Programı, kurum ve kuruluşların iç kontrol sistemlerinin 1993’ten bu yana dünya genelinde faaliyet gösteren her kurum ve kuruluş için etkin bir kontrol sistemine yönelik olarak sunulan en yaygın ve güçlü kontrol çerçevesi olarak kabul COSO İç Kontrol Çerçevesine uyumunu değerlendirmek için ICI tarafından tasarlanmış bir değerlendirme modelidir.

Kapsamı

COSO İç Kontrol çerçevesi kurumlara iç kontrol konusunda kapsamlı bir rehberlik sağlamakla birlikte, bu çerçevenin öznel bir araç olması özellikle değerlendirme açısından kurumlar için zorluklar barındırır. Bir uzmanın ya da uzman bir ekibin iç kontrol sisteminin temel kriterlerinin etkinliğine ilişkin görüş vermesi şeklinde gerçekleştirilen öznel değerlendirme uygulamaları iç kontrol sisteminin derinine inmekte ve ayrıntılara ilişkin değerlendirmeler yaparak zayıflıkları tespit etmekte yetersiz kalır. Bu yetersizlik, iç kontrolün etkin bir şekilde uygulanamaması, iç kontrol uygulamalarından beklenilen fayda sağlanması sonuç olarak yasal gerekliliklerin karşılanamamasına neden olur.

ICI İç Kontrol Derecelendirme Programı kurum ve kuruluşlara iç kontrol sistemlerinin uluslararası kriterlere güvence seviyesini değerlendirmek için nicel bir araç sağlar. ICI tarafından tasarlanmış ve dünya genelinde uygulanmakta olan ICI İç Kontrol Derecelendirme ve Mükemmeliyet Programı ile kurumlar iç kontrol sistemlerinin COSO İç Kontrol Standartlarına uyumunu sertifikalı değerlendiricilerin mentorluğunda değerlendirme fırsatı elde ederler. 
Yöntemi

ICI Derecelendirme Programı, kuruluşun iç kontrol değerlendirme sürecini daha güvenilir ve nesnel ölçütlere dayandırmak üzere tasarlanmış olan ilk ve tek uygulamadır.  ICI Derecelendirme Sistemi, COSO İç Kontrol Çerçevesi modeline ve Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü Programının puanlama sistemine dayalı olarak, kuruluşlara iç kontrol sistemi için nicel bir değerlendirme aracı sağlar. ICI tarafından COSO İç Kontrol Çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olan detaylı çalışma kağıtları ile kurumun iç kontrol sistemi tüm unsurları ile değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sürecinde kontrollerin yeterliliğini sıfır ile bin arasında puanlanır ve organizasyona iç kontrol sisteminin yeterliliğini veya etkinliğini nicel olarak belirten sayısal bir puan verilir.

ICI Derecelendirmesi yalnızda ICI' ın yetkili temsilcileri aracılığı ile ICI tarafından hazırlanan ve uygulamaya alınan yöntem ve araçlarla gerçekleştirilebilir. Temsilciler aracılığı ile yapılan derecelendirmeler ICI' in Denetleme Kurulu tarafından değerlendirilir. 
Kuruma Sağlayacağı Faydalar

ICI İç Kontrol Derecelendirme Programı detaylı bir yönetsel check-up imkanı sağlar. Derecelendirme programına katılan kurum ve kuruluşlar, yönetsel kontrol ortamını, risk değerlendirme uygulamalarını ve kontrol faaliyetlerini, bilgi iletişim ve izleme kabiliyetlerini  tüm yönleri ile detaylı şekilde analiz etme imkanı sağlarlar.

Ayrıca derecelendirme sistemi içerisinde yapılan incelemeler ve oluşturulan raporlar ile CEO ve Yönetim Kurulu'na kontrol sistemini değerlendiren bir referans noktası sağlamaktan öteye geçilerek, iç kontrol sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayan bilgiler sunulur. Bu değerlendirme yöntemi ile kuruluş, COSO İç Kontrol Çerçevesi standartlarını karşılayıp karşılamadığı ve nedenlerini açıkça bilme fırsatı elde eder. Kurumun ICI değerlendirmesi sonucu, CEO ve CFO’ için kurumun kontrol uygulamalarının COSO İç Kontrol Çerçevesi Standartlarına ne derece uygun olduğu konusunda açık ve güvenilir bir tasdik mekanizması sağlar.

Tanımlanmış kriterleri karşılayan ve ICI tarafından belirlenmiş olan puana ulaşan kuruluşlar, ICI İç Kontrol Mükemmeliyet Ödülüne hak kazanır.

Şartları

ICI İç Kontrol Derecelendirme ve Mükemmelliyet Programına kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar katılım sağlayabilirler. Derecelendirme programına katılan kurumların, program süresince gerekli çalışmaları yürütmek için kurumun iç kontrol uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi beklenir.

Belgeye Sahip Kuruluşlar

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

başvur
© ICITurkey 2021. Tüm hakları saklıdır.